1. Algemeen informatie

Welkom bij Alfa Woning BVBA ! Wij zijn blij met jouw belangstelling voor onze website en onze dienstverlening. De bescherming van jouw persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor ons. Wij stellen dan ook alles in het werk om jouw privacy te beschermen.

Aan de hand van dit privacy statement wensen wij jou op een duidelijke en transparante wijze te informeren over, onder andere, welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen, hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren, wat jouw privacy-rechten zijn en met wie je contact kan opnemen indien je nog vragen hebt hierover.

Om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen, en om verlies en onrechtmatig gebruik ervan te voorkomen treffen wij alle redelijke technische en organisatorische maatregelen.

Wij kunnen dit privacystatement wijzigen of bijwerken om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacyreglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’)

Vanaf 25 mei 2018 zullen uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming* (GDPR in het Engels).

Alfa Woning BVBA is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens van bij uw inschrijving en houdt zich aan de verplichtingen voorgeschreven door de GDPR.

Deze verklaring is bijgewerkt op 28.10.2022

2. Wie zijn we?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (de “verwerkingsverantwoordelijke”) via de website (www.alfawoning.be), telefonisch, per post en/of per e-mail.

Hieronder vind je onze contactgegevens:

Alfa Woning BVBA, met BTW numer: BE0838.889.949

Maatschappelijke zetel: Heirbaan 47C, 2640 Mortsel, Belgie

Telefon: +32 3 500 03 99

Email: info@alfawoning.be

3. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

3.1 Wat zin persoonsgegevens?

Voor de toepassing van dit privacy statement wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator van die natuurlijke persoon.

3.2 Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?


Wij verwerken onder meer persoonsgegevens wanneer je onze website (www.alfawoning.be) bezoekt of er gebruik van maakt, of wanneer je een contactformulier invult. Je kan tijdens je bezoek aan onze kantoren of op de website op verschillende momenten persoonsgegevens met ons delen: bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling, (online) aanvragen van een renovatiewerken offert, solliciteren voor een job of wanneer je ons contacteert via onze contactformulieren. Sommige persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de bestelling of vraag, andere persoonsgegevens hebben we nodig om je beter te leren kennen en onze diensten af te stemmen op je behoeften. Daarenboven verwerken wij ook persoonsgegevens wanneer je telefonisch contact opneemt met onze kantoor.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken via de website, wordt er op de verschillende webpagina’s waar er persoonsgegevens aan je worden gevraagd, duidelijk aangegeven welke persoonsgegevens je verplicht aan ons dient mee te delen (aangeduid door het symbool *) en welke optioneel zijn.
Wij beogen in principe geen persoonsgegevens te verwerken van personen jonger dan 16 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afgeven.

3.3 Persoonsgegevens die automatisch worden gegenereerd

Door gebruik te maken van onze website worden de volgende persoonsgegevens automatisch door ons verwerkt:
Cookies: bepaalde persoonsgegevens worden verzameld aan de hand van cookies op onze website (meer informatie hierover lees je in deze cookie artikel); 
Transactie historie: we bewaren ook gegevens over je eerdere aanvragen zodat je deze makkelijk kan terugvinden in jouw account.

IP-adres: een IP-adres is een nummer dat aan je computer toegewezen wordt door je Internet Service Provider om je toegang te verlenen tot het internet. Wij maken gebruik van je IP-adres om eventuele fraude te bestrijden bij het plaatsen van een bestelling, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden.

De www.alfawoning.be internetpagina die je het laatst bezocht.

Gebruikersgedrag: de acties die u op elke pagina heeft ondernomen. We verzamelen gedragspatronen van gebruikers om te bepalen hoe we onze diensten kunnen verbeteren. Deze opnames worden binnen 7 dagen verwijderd en zijn niet identificeerbaar.

3.4 Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en op welke rechtsgrond?

In onderstaande rubriek leest u: welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dit doen (de ‘doeleinden’) en op welke rechtsgrond de verwerking is gebaseerd.
Elke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt immers voor één of meer specifieke doeleinden.
Dit geldt voor zowel opdrachtgevers als werkzoekenden.

Daarnaast is er voor elke verwerking altijd een aantoonbare rechtsgrond. De nummering die u in de kolom ‘rechtsgrond’ vindt, heeft de volgende betekenis:

i – U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
ii – De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
iii- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor wij als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk zijn;
iiiI- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen zwaarder wegen dan die belangen.

Categorieën van persoonsgegevensDoeleindenRechtsgrond
Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, telefoonnummer, GSM-nummer, eventueel contactgegevens van een contactpersoon (naam, voornaam, telefoonnummer, GSM-nummer)), voorkeursdagen, kennismaking, huisdieren, dienstencheques en IP addressBeheer en uitvoering van uw aanvraag

Uitvoering van de overeenkomst (met inbegrip van facturatie)

Om te communiceren over de planning en prestaties van de renovatiewerken

Om jou te identificeren en op een juiste wijze aan te spreken in onze communicatie

Informeer u als werknemer over uw rooster, uw rechten en voordelen
ii

Identificatie- en contactgegevens (e-mailadres) en IP-adres

Jou, als klant, informeren over onze diensten of relevante aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren door middel van gerelateerde communicatie (bv. een nieuwsbrief)

Verzamelen van productfeedback ter verbetering van onze producten en diensten, alsook ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website

Voor statistische doeleinden met betrekking tot het aantal bezoekers op verschillende onderdelen van de website
iiiI
Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, telefoonnummer, GSM-nummer, eventueel contactgegevens van een contactpersoon (naam, voornaam, telefoonnummer, GSM-nummer)) en IP addressVoldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingeniii

Identificatie- en contactgegevens (e-mailadres) en IP-adres

Jou, als prospect, informeren over onze producten en diensten (bv. door middel van een nieuwsbrief)
i
Cookie en Sessiegegevens (type gebruikt apparaat, IP-adres, geschatte stadslocatie, tijdsbesteding op de website, gemaakte klikken, bezochte pagina’s)
Om de inhoud van onze website aan te passen aan elke individuele bezoeker
iiii

4. Jouw privacy-rechten


Om je meer controle te geven over de verwerking van jouw persoonsgegevens, beschik je over de volgende privacy-rechten:


4.1. Recht op inzage in jouw persoonsgegevens die wij verwerken

 • Je hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Als wij ze verwerken, dan heb je het recht om deze persoonsgegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:
 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • de bewaartermijn of de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van uw privacy-rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de bron van de persoonsgegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.
 • Als wij je geen toegang kunnen geven tot jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van een wettelijke verplichting), laten wij je weten waarom dat niet mogelijk is.
 • Ook kan je een kosteloze kopie, in een begrijpelijke vorm, verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die je opvraagt.

4.2. Recht op verbetering en aanvulling


Wanneer jouw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan je ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.


4.3. Recht op gegevenswissing


Je kan ons in bepaalde gevallen vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. In dat geval dien je er evenwel rekening mee te houden dat wij jou geen service meer kunnen bieden indien je dat wenst. Houd er ook rekening mee dat je recht op gegevenswissing niet absoluut is. Wij hebben het recht om jouw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor, onder andere, de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Wij zullen je daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.

4.4. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens


Ook heb je het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor je toestemming hebt gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover dit technisch mogelijk is, bezorgen wij jouw persoonsgegevens rechtstreeks aan deze nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

4.5. Recht op de beperking van de verwerking


Indien één van de volgende elementen van toepassing is, kan je ons verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:
je betwist de juistheid van die persoonsgegevens (in dit geval wordt het gebruik ervan beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren);
de verwerking van jouw persoonsgegevens is onrechtmatig;
wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
zolang er geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bewaar tegen de verwerking, kan je verzoeken om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken.

4.6. Recht van bezwaar

Je kan, op grond van jouw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, indien deze verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij staken in dat geval de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij we dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van jou, of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

4.7. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming


Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig automatische beslissing die je aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft.
In drie situaties kan je je niet op dit recht beroepen:
als een wet dit toelaat (bijvoorbeeld ter voorkoming van belastingfraude);
als de besluitvorming berust op jouw uitdrukkelijk toestemming; of
als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, of de uitvoering van de overeenkomst (let wel, hierbij maken wij steeds geval per geval een afweging of er minder privacy intrusieve methoden bestaan om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren).


4.8. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken op eenvoudig verzoek.

4.9. Uitoefenen van uw privacy-recht


Om deze privacy-rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail contacteren op het volgende e-mailadres: info@alfawoning.be. Om jouw identiteit te kunnen nagaan vragen wij je om een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.
Je kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om je een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan jouw verzoek.

5. Overdracht aan derden


Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Sommige van de niet-identificeerbare gegevens die over u zijn verzameld, accumuleert tijdens uw bezoek aan onze website: www.alfawoning.be, kunnen echter worden verwerkt en overgedragen aan leveranciers waarop we vertrouwen om onze diensten aan u te leveren en te verbeteren. Gegevens zoals sessieduur, apparaattype, locatie beperkt tot stad en klikpatronen.

We gebruiken software van derden om de behoeftes van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Deze software is een technologische service die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen. Bijvoorbeeld hoeveel tijd ze op welke pagina’s doorbrengen, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz. En dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te onderhouden met gebruikersfeedback. Deze software gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Deze softwareprovider slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is deze contractuele softwareprovider is verboden om namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte ‘over ons’ pagina van de ondersteuningssite van de software.

Bovendien, wanneer u onze website bezoekt: www.alfawoning.be zal uw webbrowser automatisch bepaalde informatie naar Google sturen. Dit omvat de URL van de pagina die u bezoekt en uw IP-adres. We kunnen ook cookies in uw browser plaatsen of cookies lezen die er al zijn. Apps die Google-advertentieservices gebruiken, delen ook informatie met Google, zoals de naam van de app en een unieke identificatiecode voor advertenties.

In het privacybeleid van Google wordt uitgelegd op welke juridische gronden Google zich baseert om uw informatie te verwerken.

Daarnaast zijn zij contractueel verplicht om deze persoonsgegevens adequaat te beveiligen om verlies en onbevoegde toegang te voorkomen.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij (a) aan onze rechtsopvolgers , voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring, (b) wij hiertoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld doorgifte aan externe autoriteiten, zoals toezichthoudende of wetshandhavingsinstanties) of (c) jij ons daar toelichting voor geeft

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen, voor zover wij daartoe wettelijk gerechtigd zijn. Voor zover dergelijke overdrachten noodzakelijk zijn, nemen we de nodige stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de EER wettig zijn.

U kunt de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules raadplegen via de volgende hyperlink: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contract- overdracht -persoonlijke-gegevens-derde-landen_nl.

6. Duur van het bijhouden van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het beoogde doel of voor de periode die ons wettelijk wordt opgelegd. Voor zover geen wettelijke bewaarperiode bestaat, worden jouw persoonsgegevens routinematig gewist nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt.


Daar komt bij dat wij jouw persoonsgegevens kunnen bewaren als je ons hiervoor toestemming hebt verleend of als wij deze persoonsgegevens mogelijks nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval dienen we bepaalde persoonsgegevens te gebruiken als bewijsmiddelen. Met het oog hierop bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan bedragen. De gebruikelijke verjaringstermijn in verband met persoonlijke rechtsvorderingen bedraagt echter tien jaar.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Alfa Woning BVBA heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze persoonsgegevens. 
In geen geval kan Alfa Woning BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Alfa Woning BVBA houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere websites, die Alfa Woning BVBA niet controleert en waarop dit privacy statement niet van toepassing is. Deze websites worden niet beheerd door Alfa Woning BVBA.

Alfa Woning BVBA is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Alfa Woning BVBA raadt je dus aan om aandachtig elk privacy reglement van elke website die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van dit privacy statement.

8. Klachten?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen. Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je dit aan ons melden via onze contactgegevens, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kunnen tegemoetkomen.

Je kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel+32 (0)2 274 48 00+32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be

Je heb het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in verband met de manier waarop Alfa Woning BVBA omgaat met de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. Klachten in verband met ons privacy statement kunnen tevens gestuurd worden naar info@alfawoning.be

9.Heb je nog vragen?

Dan mag je ons steeds contacteren op het volgende e-mailadres: info@alfawoning.be

© Copyright 2024